• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

"Chúng ta phải biết rằng mọi trẻ có cơ hội như nhau không phải để trở thành giống nhau, mà để trở thành khác nhau - để phát huy được khả năng tiềm tàng độc đáo mà mỗi trẻ sở hữu."

John Fischer - Nhà giáo dục nổi tiếng Mỹ